Vlasy24.sk
Dnes je 27.Febru�r 2024
meniny m Alexander, zajtra Zlatica
Registr�cia
Ako nakupova?
Obchodn� podmienky
O spoloenosti
�vod V�etko o clip-in Vzorkovn�k farieb Clip-in Kerat�n Micro-ring Kontakt
Clip-in vlasy
Clip In vlasy 45 cm
Clip In vlasy 50 cm
Clip In vlasy 50 cm - tandard
Clip In vlasy 50 cm - Extra
Clip In vlasy 50 cm - Extra hust
Clip In vlasy 60 cm - tandard
Clip In vlasy 60 cm - Extra
Clip In vlasy 60 cm - Extra hust
Clip In vlasy 70 cm
Clip In vlasy 70 cm - Extra
Clip In vlasy 90 cm
Clip In vlasy 90 cm - Extra
Clip In cop
Clip In jednopsov

Chcem by? informovan� e-mailom o z3av�ch a novink�ch.
PODMIENKY POUÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY WWW.VLASY24.SK Z ZÁSADY OCHRANY A SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Náš e-shop www.vlasy24.sk pristupuje k ochrane osobných údajov zodpovedne a so všetkou vánosou. Nišie nájdete podrobný popis ako pristupujeme k spracovaniu Vašich údajov. Ak by sme to ale mali zostruni, tak takto:

Náš e-shop zbiera len údaje nevyhnutné pre dodanie Vašej objednávky.
Odovzdávame ich len kuriérovi, alebo pošte a to len preto, aby Vás našiel
Po troch rokoch ich automaticky maeme.
Pouívame klasické vyhodnocovacie nástroje a iadny osobný profiling - nespájame si osobné údaje.
Newsletter Vám budeme zasiela len ak sa k nemu prihlásite
Pouívame Cookies, lebo bez nich by nefungoval ani košík. A tie nechceme aby Vás naháala nezmyselná reklama. Ak ale preferujete radšej nezmyselnú reklamu, tak ich môete kedykovek vymaza.
1.Všeobecné ustanovenia
Spolonos Najdlhšie vlasy s.r.o., so sídlomBaniova 518/1, Nitra 949 11, IO: 50806173, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Nitra, vloka íslo 42937/N ako prevádzkovate (alej len „prevádzkovate") garantuje bezpenos a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady . (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vonom pohybe takýchto údajov (alej len „GDPR") a so zákonom . 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

2.Spracovanie osobných údajov
Prevádzkovate a Objednávajúci sa zaväzujú plni právne poiadavky a povinnosti v súlade so zákonom . 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (alej len „ Zákon") v súvislosti so svojou innosou pri plnení Objednávky. Prevádzkovate aj Objednávajúci sa súasne zaväzujú, e budú pri plnení Objednávky, postupova v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a vonom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (alej len "GDPR"), ako náhle toto nariadenie nadobudne úinnos (25. mája 2018), ako aj v súlade s právnymi predpismi i záväznými pravidlami, ktoré budú na úrovni Európskej únie alebo v Slovenskej republike prijaté za úelom vykonania alebo adaptácie tohto nariadenia. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnú si v tejto súvislosti všetku potrebnú súinnos.
Týmto ustanovením sa preto upravujú vzahy medzi Objednávajúcim, ako Poskytovateom osobných údajov a Prevádzkovateom, ako Prevádzkovateom osobných údajov. Objednávajúci týmto v zmysle ustanovenia § 34 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov poveruje Prevádzkovatea k spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb v nišie uvedenom rozsahu, trvaní a úelu, za nišie uvedených podmienok.
Dotknutými osobami sa na úely zmluvného vzahu rozumejú fyzické osoby -zákazníci (Objednávajúci), návštevníci webu, kontaktné osoby Objednávajúceho.
Predmetom spracúvania osobných údajov sú údaje, ktoré Objednávajúci odovzdal Prevádzkovateovi v rozsahu potrebnom na výkon a plnenia povinností poda Objednávky/zmluvy:
Meno a Priezvisko
Fakturaná adresa
Dodacia adresa
Telefónne íslo
Úelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie a/alebo dodanie tovarov a sluieb Objednávajúcemu spoívajúce najmä v dodaní tovarov prostredníctvom kuriérskej spolonosti a plnenie iných práv a povinností vyplývajúcich z Objednávky. Tieto údaje sú nevyhnutné pre úely dodania objednaných tovarov a sluieb. Pre úely dodania tovarov alebo sluieb Prevádzkovate vyuíva kuriérske a špediné spolonosti s ktorými ma riadne uzatvorené zmluvy o poskytovaní sluieb. Vyuívané kuriérske spolonosti sa súasne zaviazali Sprostredkovateskými zmluvami dodriava zákonné pravidlá ochrany osobných údajov. Vyuívané kuriérske spolonosti sú:
Slovenská Pošta (https://www.posta.sk/stranky/ochrana-osobnych-udajov)
Osobné údaje môu by Prevádzkovateom spracúvané len po dobu trvania úelu a to 3 roky a v prípade právneho základu po dobu vyadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Po ukonení spracúvaní osobných údajov, Prevádzkovateom všetky osobné údaje bu zmae alebo vráti Objednávajúcemu a zmae tie všetky existujúce kópie.
Prevádzkovate sa zaväzuje, e osobné údaje bude spracúva len na základe pokynov Objednávajúceho. Pre vylúenie pochybností spracovávanie osobných údajov v súlade s povinnosami Prevádzkovatea dohodnutými v rámci Objednávky, sa povauje za vykonávané v súlade s inštrukciami Objednávajúceho.
Prevádzkovate pri spracúvaní osobných údajov postupuje s náleitou odbornou starostlivosou tak, aby neporušil iadne ustanovenie Zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo nespôsobil skutonos, ktorá by znamenala porušenie Zákona i iného všeobecne záväzného právneho predpisu.
Ihne ako sa Prevádzkovate dozvie, e došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, bezodkladne ke sa dozvedel, e k porušeniu ochrany osobných údajov došlo, takéto porušenie oznámi Objednávateovi na kontaktný e-mail uvedený v Objednávke.
Prevádzkovate prijal vhodné technické a organizané opatrenia na zabezpeenie takejto úrovne zabezpeenia, ktorá zodpovedá danému riziku, a to s prihliadnutím na stav techniky, charakteru, rozsahu, kontextu a úelom spracovania aj k rôzne pravdepodobným a rôzne ványm rizikám pre práva a slobody fyzických osôb.
Pri posudzovaní vhodnej úrovne bezpenosti Prevádzkovate zohadnil najmä riziká, ktoré predstavuje spracovanie, najmä náhodné alebo nezákonné znienie, strata, pozmeovanie, neoprávnené sprístupnenie prenášaných, uloených alebo inak spracovávaných osobných údajov alebo neoprávnený prístup k nim.
Prevádzkovate okrem opatrení poda § 39 Zákona, prijme tie nasledujúce organizané a technické opatrenia na zabezpeenie ochrany osobných údajov v súlade so Zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi:
zaviae zamestnancov, ktorí sú oprávnení spracúva osobné údaje k zachovávaniu mlanlivos o informáciách, o ktorých sa dozvedeli,
bude osobné údaje uchováva v náleite zabezpeených objektoch a miestnostiach,
osobné údaje v elektronické podobe bude uchováva na zabezpeených serveroch alebo na nosioch dát, ku ktorým budú ma prístup len poverené osoby na základe prístupových hesiel a budú osobné údaje pravidelne zálohova,
zaistí diakový prenos osobných údajov bu len prostredníctvom verejne neprístupnej siete alebo prostredníctvom zabezpeeného prenosu po verejných sieach,
Prevádzkovate prehlasuje, e zabezpeenie osobných údajov v rámci poskytovaných sluieb Objednávajúcemu je aj s ohadom na ním prijaté alšie opatrenia dostaujúce, a to aj s prihliadnutím na stav techniky, nákladom na prevedenie, povahe, rozsahu, kontextu a úely spracovania aj k rôzne pravdepodobným a rôzne závaným rizikám pre práva a slobody fyzických osôb.
V prípade ukonenia (doruenia) Objednávky nie sú Prevádzkovate, resp. jeho zamestnanci, popr. poverené tretie osoby, ktoré prišli do styku s osobnými údajmi, zbavení mlanlivosti. Povinnos mlanlivosti u nich v takomto prípade trvá aj po ukonení úinnosti Objednávky, bez ohadu na trvanie pomeru uvedených osôb k Prevádzkovate.

3.Pouívateské údaje o návšteve našich webových stránok
Informácie, ktoré získavame poas vášho pouívania našich webových stránok vyuívame výlune na štatistické vyhodnotenie. To nám pomáha prispôsobi naše webové stránky vašim potrebám a zárove ich optimalizova. Osobné uívateské profily pomocou nich nevytvárame.

Nástroje vyuívané na analýzu a vyhodnocovanie návštevnosti našich stránok:

Google Analytics
Dáta, ktoré zbiera nástroj Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Osobné údaje zbierané nástrojom Analytics sú automaticky vymazávané po 26 mesiacoch od Vašej poslednej interakcie s našimi webstránkami.
4.COOKIES
Pri pouití webových stránok goup.sk dochádza k ukladaniu súborov cookies (identifikaných súborov, ktoré zabezpeujú sledovanie aktivity uívatea na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého uívate k týmto stránkam pristupuje.

Nástroje ukladajúce Cookies do Vášho zariadenia na základe nášho poverenia, platnej sprostredkovateskej zmluve a úinnej spolupráce s nimi:

Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)
Google Adwords (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)
Osobné údaje ukladané v databázach e-shopu sú chránené prihlasovacím procesom. Východzie nastavenie databázy umouje prihlásenie do databázy len priamo zo servera. Samotné údaje sú uloené mimo verejne prístupných astí servera, ie nie sú dostupné cez http protokol (internetový prehliada). Heslá našich zákazníkov pre prihlásenie na webstránke alebo e-shope sú hashované šifrovacím kódom, o fyzicky znemouje ich spätné preítanie. Preto vám nikdy nemôeme posla Vaše zabudnuté heslo, ani my ho toti nepoznáme a nedokáeme získa. Ak svoje heslo zabudnete, môete si necha vygenerova nové heslo v asti "Zabudnuté heslo".

E-shop má implementovanú funkciu automatického mazania všetkých osobných údajov z objednávok a registrovaných útov 3 roky od ich poslednej aktivity.

Údaje, ktoré ukladá do trvalých Cookies platných po dobu 30 dní náš e-shop systém:

Zoznam (ID) a poty tovarov v košíku, ID pouitej zavy, Poet pouitých bodov z vernostného programu na získanie zavy, ID pouitého zavového kupónu k objednávke, ID útovaného poplatku k objednávke, ID vybraného spôsobu platby, ID vybraného spôsobu doruenia, PS pre doruenie, ak je iné ako má zadané pouívate v profile, Ulica pre doruenie, ak je iná ako ma zadanú pouívate v profile, Mesto pre doruenie, ak je iné ako ma zadané pouívate v profile, Štát pre doruenie, ak je iný ako ma zadané pouívate v profile, bezpenostný kontrolný suet hodnôt cookies košíka, aby sa nedali ubovolne zmeni jeho poloky.

V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môu by na elektronickom zariadení uívatea ukladané:

doasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadaa uívatea automaticky vymaú,
dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadai uívatea zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého uívate pristupuje k webovým stránkam goup.sk (tieto cookies môe uívate kedykovek vymaza a po niekokých týdoch alebo mesiacoch sa vymaú aj automaticky).
V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadai) prevádzkovate nemôe garantova úplnú funknos webových stránok goup.sk, najmä negarantuje monos prispieva do diskusie v astiach blog a magazín.

Ako vymaza alebo zablokova Cookies
Zobrazi, zmeni a nastavi ukladanie Cookies spolonosou Google si môete kontrolova nainštalovaním rozšírenia pre Váš prehliada: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sk. Z ukladania Cookies spolonosou Google sa môete úplne odhlási po naištalovaní rozšírenia pre Váš prehliada: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Pre zablokovanie Cookies ostatných poskytovateov upravte nastavenia internetového prehliadaa alebo zákáte pouívanie súboro Cookies vo Vašom prehliadai.

Prostredníctvom bezpenostných nastavení vášho prehliadaa si môete sami vybra, i sa Cookies budú uklada, a to napríklad tak, e nebudete hne od zaiatku akceptova iadne Cookies alebo tieto budete akceptova len na poiadanie, alebo sa rozhodnete, e Cookies budú po kadom ukonení prehliadania webových stránok vymazané.

Návod na správu Cookies poda Vášho prehliadaa:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies
5.Reklamné sluby súvisiace s pouívaním webových stránok
Na našich webových stránkach vyuívame sluby Google Conversion Tracking a Google Remarketing. Google Conversion Tracking je analytická sluba spolonosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google") pre meranie úspechu našich reklám umiestnených na Google (AdWords). Pokia sa na naše stránky dostanete cez s reklamu v Google, zaloí sa na vašom prehliadai Cookie. Tieto Cookies neslúia na osobnú identifikáciu.

Pomocou Google Conversion Tracking môeme my a Google rozozna, e niekto klikol na našu reklamu umiestnenú na Google a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky uívate otvoril. Informácie získané pomocou Google Conversion Tracking slúia výhradne pre zostavenie štatistík o úspechu a vyuívaní našich kampaní AdWords. Pritom však nezískavame a nedostávame iadne informácie, pomocou ktorých by bolo moné uívatea osobne identifikova.

Na našich webových stránkach okrem toho vyuívame remarketingové technológie od Google, spolonosti Netsuccess (reklamný systém Inres) alebo AdForm. Týmito technológiami môu by pouívatelia, ktorí naše stránky u navštívili, znovu oslovení cieovo zameranou reklamou aj na iných stránkach partnerskej siete Google, Inres alebo Adform. Remarketingové technológie Google, Inres a Adform tie vyuívajú Cookies.

Pokia si neprajete dostáva reklamu poda vašich záujmov, môete pomocou nastavení popísaných v bode 3. Cookies pre tento úel deaktivova.

6.Newsletter - e-mailový magazín
Pokia sa chcete prihlási k bezplatnému odoberaniu newslettera, potrebujeme k tomu vašu e-mailovú adresu. Po odoslaní prihlasovacieho formulára od nás obdríte potvrdzovací e-mail. Prihlásenie k odberu je platné a v okamihu kliknutia na link, uvedený v potvrdzovacom e-maily. Vami poskytnuté údaje sú nevyhnutné a budú pouité výhradne pre úely zasielania Newsletteru. Potvrdením prihlásenia potvrdzujete váš súhlas so spracúvaním vašej e-mailovej adresy a alších vašich dobrovone uvedených údajov na tu uvedený úel. Kontaktné údaje môu by za úelom doruenia a anonymného vyhodnocovania štatistík ítanosti e-mailu spracovávané tretími stranami a to:

Mailchimp
Z Newsletteru sa môete kedykovek odhlási, napríklad tak, e vyuijete odhlasovaí link v spodnej asti kadého e-mailu.

Pokia pri prihlásení uvediete dobrovone alšie údaje o Vašej osobe (meno, priezvisko), pouijeme tieto údaje len za úelom pripojenia osobného oslovenia k vášmu Newsletteru. Tieto údaje môete kedykovek zmeni alebo vymaza, priom link na to urený nájdete v dolnej asti Newslettera. Následne sa tieto dobrovoné dodatoné údaje obratom vymaú alebo zmenia poda vášho zadania.

7.Kontaktné údaje a on-line formuláre
Pokia poiadate o spätné kontaktovanie prostredníctvom e-mailu alebo niektorého z kontaktných formulárov na tejto webstránke, budú Vaše osobné údaje spracúvané ako oprávnený záujem prevádzkovatea kontaktova pouívatea a poskytnú návrh spolupráce, odpove na otázku alebo poradenstvo. poskytnutie akýchkovek osobných údajov v kontaktných on-line formulároch je na základe slobodného uváenia a dobrovoné; poskytnutie niektorých údajov je však nevyhnutné na to, Vaša poiadavka mohla by spracovaná.

Zhromaované osobné údaje, ktoré pouívate môe poskytnú prevádzkovateovi:

meno a/alebo priezvisko (nevyhnutné)
e-mailová adresa (nevyhnutné)
telefónne íslo (nevyhnutné)
Všetky osobné údaje poskytnuté prostredníctvom on-line formulárov sú spracovávané po dobu 3 roky a následne sú z príslušných formulárových databáz automaticky odstránené.

8.Zabezpeenie webstránok
Všetky dáta umiestnené na goup.sk a jej subdoménach sú chránené šifrovaným pripojením SSL, o znemouje ich únik poas prenosu alebo kontaktu s našou webstránkou.

9.Pouenie dotknutej osoby v zmysle Zákona (§28):
Ako dotknutá osoba, máte právo na základe písomnej iadosti od prevádzkovatea vyadova:
vo všeobecne zrozumitenej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informanom systéme; pri vydaní rozhodnutia poda bodu 2) v tomto odseku, ste oprávnený sa oboznámi s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
vo všeobecne zrozumitenej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovate získal vaše osobné údaje na spracúvanie,
vo všeobecne zrozumitenej forme odpis (zoznam) vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený úel ich spracúvania, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môete poiada o ich vrátenie,
likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
potvrdenie, i sú alebo nie sú o vás osobné údaje spracúvané,
blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím asu jeho platnosti, ak prevádzkovate spracúva osobné údaje na základe súhlasu.
Ako dotknutá osoba, máte právo na základe bezplatnej písomnej iadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovatea kedykovek namieta a nepodrobi sa rozhodnutiu prevádzkovatea, ktoré by malo pre vás právne úinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlune na základe úkonov automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov. Máte právo iada prevádzkovatea o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, priom prevádzkovate je povinný iadosti dotknutej osoby vyhovie, a to tak, e rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude ma oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovate budete informovaný v lehote 30 dní;
Môete poda oznámenie úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení, e vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú;
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môe uplatni zákonný zástupca;
Ak dotknutá osoba neije, jej práva, ktoré mala poda tohto zákona, môe uplatni blízka osoba.
Dotknutá osoba na základe písomnej iadosti má právo u prevádzkovatea namieta voi
spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, e sú alebo budú spracúvané na úely priameho marketingu bez jej súhlasu a iada ich likvidáciu,
vyuívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na úely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na úely priameho marketingu.

 

                                                            OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Úvodné ustanovenie
Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.vlasy24.sk sa povaujú za záväzné. Naša spolonos si vyhradzuje právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maily, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre objednávky cez telefón platí cena, ktorá je uvedená na stránkach www.vlasy24.sk v de objednania tovaru. V takomto prípade bude kupujúci bezodkladne informovaný.

2. Ceny
Všetky ceny uvedené na stránkach www.vlasy24.sk sú s DPH 20%.
Súasou kadej dodávky je daový doklad. Všetky ceny spolu s aknými cenami platia a do odvolania alebo do vypredania zásob. Prevádzkovate stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokia však u máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú Ste objednávali bez ohadu na zmeny cien.

3. Vybavenie objednávky
Naša spolonos dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky. Podmienkou platnosti kadej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci má právo iada od kupujúceho overenie objednávky prostredníctvom emailu alebo telefónu.
Všetky objednávky prijaté do 12:00 hod. expedujeme ten istý de ako boli prijaté.

4. Dodacie podmienky
Objednaný tovar doruujeme ako dobierku prostredníctvom kurierskej sluby GLS alebo Slovenskou Poštou. Objednaný tovar expedujeme ihne. Tovar uvedený v Akciovej ponuke (platí do vypredania zásob) expedujeme v de prijatia objednávky alebo v najbliší pracovný de. Ak sa doba vyexpedovania predí budeme Vás o tom informova. Tovar bude doruený na Vami poadovanú adresu vyplnenú v objednávkovom formulári . Priemerná doba doruenia je 24 - 48 - 72 hodín.
Všetky objednávky do 25,- € je nutné vyplait vopred na náš úet.

5. Doprava
Vaše objednávky posielame na dobierku kurierskou slubou GLS doplatok + 6,-€, alebo slovenskou poštou + 4,-€. Všetky objednávky nad 100,-€ posielame automaticky kuriérom GLS 6,.€. 


Výmena odtiea posielame kurierskou slubou GLS, alebo sl. poštou doplatok + 4,-€.
Je nutné napísa, za aké vlásky si prosíte vymeni spolu s vláskami o budete posiela.
Ak pošlete vlásky a nespate obchodné podmienky útované Vám bude + 6,-€.

6. Záruka a reklamácia
Záruka zaíná plynú dom prevzatia výrobku spotrebiteom. Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú zárunú dobu 24 mesiacov rovnako ako v normálnom kamennom obchode. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu zárunej doby. Nevzahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je moné uplatni poštou.
K reklamácii a k výmene odtiea je potrebné pripoji charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na Vás. Reklamácie vybavujeme v pracovných doch cez e-mail, alebo písomne. Kadú reklamáciu vybavujeme bez zbytoného odkladu a o jej priebehu informujeme zákazníka. V prípade uznania reklamácie, Vám budú úelne vynaloené náklady na dopravu spojené s reklamáciou výrobku vrátené na základe zaslaného potvrdenia o podaní zásielky / predaní dopravcovi.
Ak vlásky chcete posla naspä a vráti za tovar peniaze, nemoete na faktúru písa - je to daový doklad. V tom prípade, nie je moné vráti peniaze za objednaný tovar.
Spotrebite je zárove povinný v odstúpení od zmluvy uvies kontaktné údaje a íslo útu, na ktorý má by uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete tu .

7. Záruka vrátenia peazí
Ak nebudete s objednaným tovarom spokojní, môete ho bez udania dôvodu vráti do 14 dní od prebrania zásielky, (nie dobierkou). Tovar musí by nepoškodený, neporušený, v pôvodnom obale a bez známok pouitia. Vlasy nevymieame a nevraciame spä ak nie sú vlasy v pôvodnom balení a je prestrihnutá a poškodená hygienická šnúrka, alebo papierik. Peniaze budú vrátené na Vami poadovaný bankový úet prevodom do 14 dní, alebo poštovým poukazom na úet, alebo adresu od doruenia vráteného tovaru + faktúru originál treba posla. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je moné v prípade, ak bol tovar iastone pouitý.

8. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný uvies v objednávkovom formulári všetky poloky oznaené ako povinné. Kupujúci je povinný odobra objednaný tovar a zaplati celkovú cenu, ktorá mu bola oznámená. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnu a bez zbytoného odkladu informova predávajúceho o zistených vadách. Pri reklamácii je potrebné sa riadi reklamaným poriadkom predávajúceho.

9. Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kedykovek môete poiada o ich zmenu alebo zmazanie telefonicky alebo e-mailom.

10. Zrušenie objednávky
Objednávku môete stornova prostredníctvom e-mailu, pokia Vám nebola objednávka vyexpedovaná. Staí uvies íslo objednávky a kontaktné údaje na Vás.

11. Záverené ustanovenia
Predávajúci ruí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v ase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neruí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kurierskou slubou,alebo poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávatea), za poškodenie zásielky zavinené kurierskou spolonosou, alebo poštou (v takom prípade je nutné uplatova reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej sluby, alebo na pošte).
Prípadne spory medzi Najdlhšie vlasy s.r.o a Kupujúcim je moné rieši aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade Kupujúci - spotrebite môe spor rieši on-line prostredníctvom k tomu urenej ODR platformy. Skôr ako bude pristúpenie k mimosúdnemu riešeniu sporu Najdlhšie vlasy s.r.o doporuuje Kupujúcemu najskôr vyui kontakt na Najdlhšie vlasy s.r.o pre vyriešenie vzniknutej situácie.
ODR platforma: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Obsah tohto internetového obchodu je chránený autorským zákonom. Kopírovanie a publikovanie akejkovek asti stránky bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovatea je zakázané a trestné.


Obchodné podmienky platia od 25.5.2018.


Ko��k

0,00     ( 0,00 Sk )

Ko��k / Objedn�vka
100% 1udsk� Remy vlasy
V�etko skladom - odosielame ihnei
Expresn� dorueenie
Naposledy prezeran�
@ 2009 Vlasy24.sk. V�etky pr�va vyhraden�. Webdesign, webhosting.
Poeet pr�stupov: 2662365

Na na�ej webovej str�nke pou��vame r�zne s�bory cookies za �eelom zabezpeeenia jej 3ah�ieho pou��vania a vyhodnocovania. Viac o pou��van�ch s�boroch cookies a mo�nostiach ich deaktiv�cie sa dozviete na str�nke Obchodn� podmienky